Materia³ pochodz±cy z serwisu www.lodzianin.pl

Nauka i edukacja w £odzi
2013-06-01

Szko³y policealne w £odzi

Spo³eczny Zespó³ Szkó³ Zawodowych SOP
90-113 £ód¼
ul. Sienkiewicza 9
tel. (0-42) 636-62-85


"ABiS" Prywatne Policealne Studium Zawodowe Ekonomiczno - Informatyczne
90-542 £ód¼
ul. Æeromskiego 115
tel. (0-42) 637-72-86


"Academus" Policealne Studium Zawodowe Beata Ostrowska
90-750 £ód¼
ul. Æeligowskiego 7/8
tel. (0-42) 633-68-99


"AD Vocem" Policealne Studium Administracyjne Jadwiga Olczyk-Marzyńska
90-261 £ód¼
ul. Jaracza 19
tel. (0-42) 630-52-88


"AD Vocem" Policealne Studium Turystyki Jadwiga Olczyk-Marzyńska
90-261 £ód¼
ul. Jaracza 19
tel. (0-42) 630-52-88


"Alfa" Prywatna Szko³a Rachunkowo¶ci i Finansów
91-408 £ód¼
ul. Pomorska 46/48
tel. (0-42) 632-82-38


"Chiron" Towarzystwo Rozwoju Wiedzy Niekonwencjonalnej
91-008 £ód¼ ul. Drewnowska 153/155
tel. (0-42) 654-91-19


"Infomat" S.C.
93-335 £ód¼
ul. Gospodarcza 1/10
tel. (0-42) 646-21-01


"Instytut Promocji" Sp. z o.o. Szko³a Policealna
90-414 £ód¼ ul. Zielona 8
tel. (0-42) 639-98-82


"Logos-Trade" Szko³a Bankowa
90-425 £ód¼ ul. Piotrkowska 111 tel. (0-42) 633-26-82


"Proeuropa" Policealne Studium Ekonomiczne
91-819 £ód¼
ul. Wspó³zawodnicza 2
tel. (0-42) 617-17-84


"Scholasticus" Sp. z o.o. Policealne Studium Administracji
91-034 £ód¼ ul. Mokra 10 tel. (0-42) 651-55-76


"Scholasticus" Sp. z o.o. Policealne Studium Ekonomiczne i Informatyczne
91-304 £ód¼
ul. Sździowska 8/10
tel. (0-42) 654-56-78


"Yes" Policealne Studium Dziennikarskie Elæbieta Strzelecka
90-613 £ód¼ ul. Gdańska 91/93 tel. (0-42) 632-81-18


"Æak" Centrum Nauki i Biznesu Ma³gorzata Morzyszek
90-613 £ód¼ ul. Gdańska 91/93 tel. (0-42) 637-36-01


Centrum Kszta³cenia Kursowego £ódzka Korporacja O¶wiatowa
90-242 £ód¼
ul. Kopcińskiego 5/11
tel. (0-42) 679-17-12


Policealne Studium Kosmetyczne Kujawa Edward
90-315 £ód¼ ul. Kilińskiego 141
tel. (0-42) 674-71-68


£ódzka Szko³a Bankowo¶ci
91-072 £ód¼
ul. ¦w. Jerzego 10/12
tel. (0-42) 633-32-94


Medyczne Studium Zawodowe Nr 1
92-332 £ód¼
al. Pi³sudskiego 159
tel. (0-42) 674-94-31


Medyczne Studium Zawodowe Nr 2
91-029 £ód¼
ul. Wielkopolska 72
tel. (0-42) 651-41-65


Szko³a Policealna Nr 3 Samorz±du Województwa £ódzkiego Im. Marii Stencel
90-145 £ód¼
ul. Narutowicza 122
tel. (0-42) 631-96-18


Medyczne Studium Zawodowe w Zespole Szkó³ Medycznych nr 1
90-145 £ód¼
ul. Narutowicza 122
tel. (0-42) 678-72-22


Policealne Studium Zawodowe w Zespole Szkó³ Budowlano - Geodezyjnych
91-503 £ód¼
ul. Skrzydlata 15
tel. (0-42) 659-85-53


Policealne Studium Zawodowe w Zespole Szkó³ Elektroniczno - Energetycznych
93-590 £ód¼
Al. Politechniki 38
tel. (0-42) 684-11-27


Policealne Studium Zawodowe w Zespole Szkó³ nr 1
91-008 £ód¼ ul. Drewnowska 171 tel. (0-42) 654-00-05


Policealne Studium Zawodowe w Zespole Szkó³ nr 4
91-408 £ód¼
ul. Pomorska 46/48
tel. (0-42) 633-00-52

Policealne Studium Zawodowe Obs³ugi Turystycznej
90-557 £ód¼ ul. Struga 90a tel. (0-42) 634-42-25


Prywatny Zespó³ Szkó³ Gastronomii Hotelarstwa i Turystyki
90-117 £ód¼
ul. Narutowicza 7/9
tel. (0-42) 632-42-23


Prywatne Policealne Studium Kosmetyczne Szymańska Alicja
90-612 £ód¼
ul. Gdańska 54
tel.(0-42) 630-73-39


Policealne Studium £±czno¶ci
90-032 £ód¼
ul. Kopcińskiego 71
tel. (0-42) 674-11-74


Policealne Studium Zawodowe w Zespole Szkó³ Elektronicznych
91-725 £ód¼
ul. Strykowska 10/18
tel. (0-42) 656-29-11


Policealne Studium Zawodowe w Zespole Szkó³ Gastronomicznych
90-357 £ód¼
ul. Sienkiewicza 88
tel. (0-42) 636-75-44


Szko³a Policealna Pracowników S³uæb Spo³ecznych
91-302 £ód¼
ul. Snycerska 8
tel (0-42) 654-30-20


Policealna Szko³a Zawodowa ERUDIO
90-224 £ód¼
ul. Pomorska 83/85
tel: 784009277
mail: erudio.lodz@gmail.com
www.erudio.com.pl