Imprezy w Łodzi

<
Styczeń 2023
>
Pn Wt Śr Cz Pt So Nd

Regulamin


REGULAMIN SERWISU LODZIANIN.PL
 
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa zasady korzystania z usług oferowanych przez Serwis Łodzianin. za pośrednictwem serwisu umieszczonego pod adresem www.lodzianin.pl, zwanym dalej Stroną Internetową lub Serwisem.
2. Umożliwienie korzystania z Serwisu jest usługą świadczoną drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników, w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, na podstawie Regulaminu.
3. Na podstawie Regulaminu, dostęp do strony internetowej www.lodzianin.pl jest otwarty dla każdego kto posiada możliwość połączenia z siecią Internet.
4. Niniejszy Regulamin jest dostępny dla Użytkowników nieodpłatnie za pośrednictwem strony internetowej www.lodzianin.pl w formie, która pozwala na jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.
5. Korzystając z Serwisu Łodzianin Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu, oraz że go w pełni akceptuje oraz zobowiązuje się przestrzegać jego postanowień.
5. Użyte w niniejszym Regulaminie określenia mają następujące znaczenie:
Usługodawca – oznacza stronę internetową Łodzianin serwis www.lodzianin.pl
Regulamin – oznacza niniejszy dokument;
Usługi – usługi świadczone drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników na podstawie Regulaminu;
Strona Internetowa – oznacza zorganizowaną platformę informatyczno-informacyjną stworzoną i udostępnioną przez Usługodawcę w sieci Internet, umożliwiającą Użytkownikowi korzystanie z usługi polegającej na udostępnieniu danych oraz treści opracowanych przez Usługodawcę dostępnych pod adresem www.lodzianin.pl;
Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, korzystająca z Serwisu przez odbieranie z niego lub umieszczanie w nim danych według niniejszego Regulaminu;
Materiał – tekst, obrazy, odsyłacze (linki) lub jakiekolwiek inne dane przekazane do Serwisu za pomocą odpowiedniej procedury elektronicznej i oznaczone jako mające zostać opublikowane w www.lodzianin.pl;
Komentarz – tekst, obrazy, odsyłacze (linki) lub jakiekolwiek inne dane przekazane do www.lodzianin.pl za pomocą odpowiedniej procedury elektronicznej i oznaczone jako mające zostać automatycznie umieszczone w miejscu do tego wyznaczonym przez Usługodawcę;
Konto - zbiór zasobów i uprawnień przypisanych konkretnemu Użytkownikowi w ramach www.lodzianin.pl, na potrzeby rejestracji .
Wpis – zestaw informacji dotyczących miejsc lub usług, wykorzystywanych w części użytkowej Serwisu;
Cookie – informacja zapisywana przez serwer na komputerze Użytkownika w pliku cookie.txt, którą serwer może odczytać przy ponownym połączeniu się z tego komputera.
 
II. USŁUGI
1. Do Usług oferowanych przez Usługodawcę należą w szczególności:
- możliwość przeglądania i odczytywania materiałów w formie tekstu, zdjęć, grafik, danych itd. przez Użytkownika w ramach bezpłatnego dostępu do www.lodzianin.pl;
- możliwość udziału przez Użytkownika w sondach przygotowanych przez Usługodawcę;
- udostępnianie Użytkownikowi danych dotyczących wydarzeń w Łodzi i województwie
- możliwość zadawania Usługodawcy drogą elektroniczną pytań związanych z określoną tematyką Serwisu;
- możliwość przeglądania produktów reklamowych emitowanych na Serwisie.
2. Celem prawidłowego korzystania z Usług Serwisu, Użytkownicy powinni dysponować urządzeniem mającym dostęp do sieci Internet.
Minimalne wymagania sprzętowe umożliwiające korzystanie z Serwisu są następujące: - komputer PC z procesorem Pentium 200Mhz, pamięcią 32MB, systemem operacyjnym oraz przeglądarką internetową; - przeglądarka internetowa - jedna z następujących aplikacji komputerowych Mozilla Firefox 17 lub wyższy, Internet Explorer 8 lub wyższy, Opera 12 lub wyższy, Safari 5 lub wyższy, Chrome 25 lub wyższy, lub inna zgodna.
 
III. PRAWA I OBOWIĄZKI STRON
1. Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia Usług drogą elektroniczną.
2. Usługodawca dołoży wszelkich starań, żeby Serwis funkcjonował w sposób ciągły. Usługodawca zastrzega, że w funkcjonowaniu Serwisu mogą wystąpić przerwy w celu aktualizacji danych, naprawienia błędów i dokonania innych prac konserwacyjnych.
3. Usługodawca nie  będzie informował o planowanej przerwie w funkcjonowaniu Serwisu. Usługodawca zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań, aby przerwy w świadczeniu Usług wynosiły nie więcej niż 120 godzin w miesiącu.
4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za prawdziwość zamieszczonych w Serwisie treści, a w szczególności treści zawartych w Komentarzach, publikowanych w Serwisie automatycznie, bez uprzedniej kontroli przez Usługodawcę.
5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za dokładność i aktualność opublikowanych informacji, nie ponosi również odpowiedzialności za ich ewentualne wykorzystywanie przez Użytkowników dla określonych działań.
6. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki wykorzystania przez Użytkownika informacji uzyskanych za pośrednictwem Serwisu, w szczególności za konsekwencje podjętych przez Użytkownika na ich podstawie decyzji. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki awarii Serwisu, a w szczególności za ewentualną utratę przechowywanych w nim danych.
7. Usługodawca zastrzega, że wszystkie wiadomości i materiały dostępne w Serwisie są objęte ochroną prawa autorskiego. Użytkownik ma prawo do korzystania z nich jedynie w zakresie dozwolonego użytku osobistego. Kopiowanie, zwielokrotnianie, rozpowszechnianie w Internecie i inne formy korzystania z materiałów i wiadomości umieszczonych w Serwisie wykraczające poza granice dozwolonego prawa jest zabronione.
8. Zabronione jest pobieranie zawartości baz danych udostępnionych w Serwisie i wtórne ich wykorzystywanie w całości lub w części co do jakości lub ilości.
9. Korzystając z Serwisu Użytkownik obowiązany jest postępować zgodnie z prawem, dobrymi obyczajami oraz zasadami współżycia społecznego. Na wypadek naruszenia powyższych zasad Użytkownik ponosi całkowitą odpowiedzialność za wyrządzoną szkodę.
10. Użytkownik jest zobowiązany do przestrzegania przepisów prawa przy korzystaniu z Serwisu, w szczególności przepisów ustawy Prawo prasowe, przepisów kodeksu cywilnego oraz praw własności intelektualnej, w szczególności ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
11. W przypadku naruszenia przepisów prawa lub postanowień Regulaminu przez Użytkownika, Usługodawca ma prawo zablokować możliwości przekazywania do Serwisu Materiałów, Komentarzy, Wypowiedzi.
 
IV. UŻYTKOWNICY
1. Dokonując rejestracji, Użytkownik oświadcza, iż podane przez niego dane osobowe są prawdziwe.
2. Dodając Komentarz, wysyłając mailem Materiał lub Wypowiedź, Użytkownik wyraża zgodę na nieodpłatne rozpowszechnianie i publiczne udostępnianie przez Usługodawcę imienia, nazwiska lub pseudonimu i wizerunku, na stronie internetowej www.lodzianin.pl 
3. Przedmiotem Regulaminu jest przechowywanie przez Usługodawcę Komentarza lub Wpisu na serwerach oraz ich wyświetlanie przez Usługodawcę w Serwisie oraz licencja udzielona Usługodawcy przez Użytkownika na korzystanie z Wpisu, Komentarza.
Wyświetlanie Wpisu, Komentarza związanego z określonym materiałem w Serwisie będzie trwało nie tyle ile wyświetlanie materiału, którego danych Wpis, Komentarz dotyczy.
4. Jeżeli Wpis stanowi utwór, w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz.U. z 2006 r., Nr 90, poz. 631, z późniejszymi zmianami) Użytkownik udziela Usługodawcy licencji na korzystanie z utworu na następujących polach eksploatacji:
- w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu
- wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
- w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono
- wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;
- w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt powyżej
- publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.
5. Usługodawca jest uprawniony do udzielania sublicencji.
6. Użytkownik zezwala Usługodawcy na modyfikowanie Wpisu, w szczególności na dokonywanie skrótów i zmian redakcyjnych, włączanie do Wpisu treści pochodzących od Użytkownika lub włączanie Wpisu lub jego części do innych utworów, bez nadzoru autorskiego ze strony Użytkownika.
7. Użytkownik wyraża zgodę na wykonywanie przez Usługodawcę praw zależnych w zakresie opisanym powyżej.
8. Niedopuszczalne jest publikowanie treści nawołujących do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej lub treści propagujących przemoc oraz totalitarny ustrój państwa.
9. Niedopuszczalne jest publikowanie w szczególności: wulgaryzmów; reklam; przekazów stanowiących reklamę ukrytą; komunikatów prasowych lub pochodzących od agencji informacyjnych itp.; pochodzących od osób trzecich tekstów mających charakter utworu, w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2006 r., Nr 90, poz. 631, ze zmianami), chyba że publikacja będzie mieścić się w granicach cytatu; treści niezgodnych z prawem, w szczególności treści naruszających prawa autorskie osób trzecich; treści naruszających dobra osobiste osób trzecich; treści pisanych w językach innych, niż polski.
10. Użytkownik zamieszcza Wpis lub przesyła tekst do publikacji poprzez email,  wyłącznie na własną odpowiedzialność.
11. Dokonując rejestracji, Użytkownik akceptuje niniejszy Regulamin, a w szczególności jego postanowienia o charakterze umownym regulujące stosunek między Użytkownikiem a Usługodawcą oraz zobowiązuje się do przestrzegania prawa przy korzystaniu z Serwisu, w szczególności do przestrzegania autorskich praw majątkowych oraz praw wynikających z rejestracji wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych innych osób, a także do poszanowania dóbr osobistych osób trzecich
i Usługodawcy oraz poszanowania dobrych obyczajów.
12. Usługodawca zastrzega sobie prawo uprzywilejowania niektórych Użytkowników zarejestrowanych z Wizerunkiem poprzez np. przyznanie im w pewnym zakresie swobody w redagowaniu i zamieszczaniu Materiałów w Serwisie.
13. Użytkownik umieszczający na stronie internetowej www.lodzianin.pl jakiekolwiek Materiały oświadcza, iż gwarantuje, że są one w pełni legalne i nie naruszają one ani nie zmierzają do naruszenia, obejścia lub próby obejścia: powszechnie obowiązującego lub miejscowego prawa, w szczególności nie powodują powstania szkody u osób trzecich lub instytucji; postanowień niniejszego Regulaminu; norm moralno-etycznych, dobrych obyczajów lub zwyczajów zamieszczanie materiałów nie spełniających w/w przesłanek jest zabronione.
14. Użytkownik oświadcza, że gwarantuje, iż ma prawo umieścić zamieszczane Materiały w Serwisie i że ich umieszczenie nie spowoduje powstanie wobec Usługodawcy jakichkolwiek roszczeń osób trzecich lub instytucji, ani też nie spowoduje naruszenia przez Usługodawcę przepisów prawa i praw osób trzech lub instytucji.
15. Jeżeli którekolwiek z oświadczeń opisanych w zdaniach poprzednich okaże się nieprawdziwe, niepełne lub nierzetelne i z tego powodu Usługodawca stanie się obiektem postępowania cywilnego, karnego lub administracyjnoprawnego, lub wobec Usługodawcy z odnośnymi roszczeniami wystąpią osoby trzecie lub instytucje, dany Użytkownik natychmiast po zawiadomieniu go przez Usługodawcę spowoduje zwolnienie Usługodawcę z wszelkiej odpowiedzialności za odnośne naruszenia i naprawi Usługodawcy, osobom trzecim lub instytucjom wszelką poniesioną szkodę i wszystkie dokonane wydatki w związku z takimi roszczeniami i postępowaniami.
 
V. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
1. Reklamacje Usług, o których mowa w Regulaminie, należy kierować na adres: redakcja ( @ ) lodzianin.pl
2. Użytkownik może złożyć reklamację w terminie 14 dni od dnia wystąpienia zdarzenia będącego przyczyną reklamacji.
3. Reklamacja musi zawierać imię, nazwisko i adres pocztowy Użytkownika oraz: w przypadku Usług wymagających rejestracji - nazwę Konta (login), a w przypadku Usług wymagających podania adresu e-mail - adres e-mail Użytkownika, podany Usługodawcy.
4. Wszelkie reklamacje dotyczące treści i funkcjonowania Serwisu kierowane przez Użytkowników rozpatrywane są przez Usługodawcę niezwłocznie, w miarę możliwości nie później niż w terminie 14 dni. O wynikach postępowania reklamacyjnego Usługodawca zawiadamiać będzie Użytkowników drogą elektroniczną.
5. Usługodawca rozpatrując reklamację stosować będzie postanowienia Regulaminu.
 
VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Usługodawca może dokonywać zmian w Regulaminie w dowolnym czasie. Wszelkie zmiany Regulaminu będą komunikowane Użytkownikom na łamach Serwisu i będą obowiązywać od chwili powiadomienia Użytkowników i zmianach poprzez opublikowanie Regulaminu w nowej treści na stronie internetowej www.lodzianin.pl.
2. Regulamin obowiązuje od chwili jego opublikowania na stronach Serwisu.
3. Według najlepszej wiedzy Usługodawcy nie istnieją szczególne zagrożenia związane z korzystaniem z Usług w ramach strony internetowej www.lodzianin.pl
4. Na żądanie, w tym przesłane drogą elektroniczną, Użytkownika lub osoby korzystającej z Serwisu będących właścicielami danych osobowych przetwarzanych przez Usługodawcę w związku ze świadczeniem Usług, o których mowa w Regulaminie, osobie tej zostaną przesłane informacje dotyczące ich ochrony lub korzystania ze strony internetowej w sposób anonimowy.
5. Żądanie, o którym mowa w ust. 4 powinno zostać przesłane na adres, w tym elektroniczny, Usługodawcy. Usługodawca bez zbędnej zwłoki udostępni na podany adres elektroniczny informacje na temat ewentualnej możliwości korzystania z usług anonimowo lub z wykorzystaniem pseudonimu oraz udostępnianych przez Usługodawcę środkach technicznych zapobiegających pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną, oraz podmiotu, któremu Usługodawca ewentualnie powierzył przetwarzanie danych osobowych.
6. Wsparcie, pomoc techniczną oraz kontakt z Usługodawcą w sprawie funkcjonowania Serwisu, Użytkownik może uzyskać pod adresem mailowym redakcja ( @ ) lodzianin.pl
7. Reklamacje, uwagi i zapytania związane z funkcjonowaniem Serwisu należy kierować na adres mailowy redakcja ( @ ) lodzianin.pl
8. Do stosunków między Usługodawcą a Użytkownikiem stosuje się prawo polskie. Wszelkie spory sądowe rozstrzyga właściwy sąd powszechny. 
 
 

 
VII. REGULAMIN KONKURSU NA WWW.LODZIANIN.PL I NA PORTALU FACEBOOK
 
1. Postanowienia ogólne
a).  Organizatorem konkursu (dalej „Konkurs”), oraz fundatorem nagród na portalu społecznościowym Facebook, na profilu facebook.com/lodzianin.pl
e – mail redakcja ( @ ) lodzianin.pl, tel: 42 230 02 60, jest strona internetowa www.lodzianin.pl
b).  Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa warunki Konkursu, które uczestnik akceptuje w chwili przystąpienia.
Konkurs zostanie przeprowadzony na stronie internetowej www.lodzianin.pl lub/i  w serwisie społecznościowym Facebook, prowadzonym pod adresem www.facebook.com.
c). W przypadku publikacji konkursu na Facebook, konkurs nie jest sponsorowany, wspierany ani w żaden sposób powiązany z serwisem Facebook.
Nadzór nad prawidłowością i przebiegiem Konkursu, tj. udzielaniem informacji na temat Konkursu oraz rozpatrywaniem reklamacji sprawuje redakcja strony internetowej www.lodzianin.pl 
d). Konkurs nie narusza Ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych, w tym nie narusza postanowień art. 29 tejże ustawy.
 
2. Dane osobowe
a). Strona Internetowa www.lodzianin.pl nie przetwarza danych osobowych ani nie zajmuje się ich profilowaniem czy przekazywaniem podmiotom trzecim, a podane dane osobowe przetwarzane są jednorazowo, celem realizacji powiadomienia Użytkownika o wygranej w konkursie oraz wyłącznie w celu dokonania czynności niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia Konkursu na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie i wręczenia nagród zwycięzcom. 
b). Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przechowywane przez Organizatora tylko przez okres niezbędny do przeprowadzenia Konkursu i wydania nagród wyróżnionym Uczestnikom.
c). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie może uniemożliwić uczestnictwo w konkursie lub otrzymanie nagrody.
d). Odbiorcami danych osobowych mogą być dostawca usług hostingowych, podmiot świadczący usługi IT, podmiot świadczący usługi pocztowe lub kurierskie, podmioty upoważnione z mocy prawa. 
e). Uczestnicy mają prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia.
f). Użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi dotyczącej przetwarzania danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
g). Dane nie będą podstawą do profilowania lub zautomatyzowanego podejmowania decyzji.
 
3. Uczestnik konkursu

a). Uczestnikiem konkursu może być pełnoletnia osoba fizyczna, która zaakceptowała Regulamin (dalej: „Uczestnik”).
b). Warunkiem przystąpienia do konkursu jest:
- ukończenie przez Uczestnika 18. roku życia i posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych,
- zapoznanie się przez Użytkownika z treścią niniejszego Regulaminu i akceptacja jego warunków,
- przestrzeganie warunków Regulaminu oraz przestrzeganie warunków regulaminu portalu Facebook,
- w przypadku konkursu opublikowanego w portalu społecznościowym Facebook, konieczne jest posiadanie przez Użytkownika konta na portalu Facebook.
c). Uczestnikami konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora, spółek powiązanych, pracownicy innych podmiotów związanych z Organizatorem, a także członkowie ich najbliższej rodziny. 

4. Nagrody dla Uczestników
a). Nagrodami (dalej: „Nagrody”) w konkursie są towary wymienione w treści Konkursu.
 
5. Miejsce, czas i zasady Konkursu.
a). Konkurs jest dostępny w formie postu konkursowego na portalu społecznościowym Facebook oraz na stronie internetowej www.lodzianin.pl
b). Termin obowiązywania Konkursu został określony w regulaminie konkursu dostępnym na stronie internetowej www.lodzianin.pl podobnie jak i zasady konkursu oraz nagrody.
 
6. Szczegółowe zasady uczestnictwa w Konkursie
a). W przypadku publikacji konkursu w portalu Facebook, zadaniem Uczestnika jest polubienie postu konkursowego i wypełnienie zadania konkursowego czyli podanie odpowiedzi na podane w konkursie pytanie.
b). Organizator spośród przesłanych odpowiedzi wybierze w sposób subiektywny najbardziej kreatywne odpowiedzi, tym samym wyłaniając zwycięzców, ogłaszając to na fanpage’u facebook.com/lodzianinpl lub/ na stronie internetowej www.lodzianin.pl
c). Organizator zastrzega sobie prawo przyznania wybranym Uczestnikom nagród określonych w regulaminie danego konkursu
d). Informacje o konkursie będą dostępne na stronie internetowej www.lodzianin.pl
e). Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest zaakceptowanie Regulaminu, oraz poprawne wykonanie zadania opisanego w konkursie.
f). Informacje o nagrodzie zostaną opublikowane na podstronie konkursu oraz na fanpage facebook.com/lodzianinpl

g). Przyznane nagrody nie mogą być wymienione na gotówkę, ani na inne rzeczy. Nagrodzonym Uczestnikom nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości poszczególnych nagród.
h). O przyznaniu nagrody decyduje Organizator.
 
7. Zakres odpowiedzialności Organizatora
a). Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność i prawdziwość danych Uczestników konkursu, w tym brak możliwości przekazania nagród, z przyczyny leżących po stronie Uczestnika, w szczególności, jeśli ten nie podał prawdziwego adresu do korespondencji lub podane dane są niepełne lub nieaktualne.
b) Organizator oświadcza, że nie prowadzi kontroli, ani monitoringu treści umieszczanych przez Uczestników w zakresie rzetelności i prawdziwości, z zastrzeżeniem działań związanych z usunięciem naruszeń Regulaminu lub przepisów powszechnie obowiązujących.
c). Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w konkursie Uczestników, których działania są sprzeczne z prawem lub Regulaminem oraz regulaminem Facebooka, w szczególności uczestników, którzy:
zamieszczają treści niezgodne z obowiązującym prawem lub Regulaminem dostępnym na portalu Facebook (w szczególności zawierające treści obraźliwe, zarówno w warstwie tekstowej, jak i graficznej), podejmują działania z wykorzystaniem konta/profilu utworzonego niezgodnie z zasadami Facebooka, podejmują działania z wykorzystaniem niezgodnych z zasadami Facebooka kont/profili osób trzecich, ingerują w mechanizm działania konkursu, tworzą fikcyjne konta/profile w serwisie Facebook w celu uniknięcia weryfikacji wieku, nie ukończyli 18 lat.
 
8. Prawa autorskie

Wszelkie prawa własności intelektualnej do konkursu przysługują Organizatorowi. Uczestnictwo w konkursie nie skutkuje w żadnym zakresie nabyciem przez Uczestników jakichkolwiek praw własności intelektualnej. Zabronione jest naruszanie w jakikolwiek sposób praw własności intelektualnej w konkursie, w szczególności:
a) kopiowanie, modyfikowanie oraz transmitowanie elektronicznie lub w inny sposób mechanizmu konkursu lub jego części, a także poszczególnych utworów i baz danych, bez wyraźnej pisemnej zgody Usługodawcy
b) korzystanie z konkursu w sposób niezgodny z Regulaminem lub powszechnie obowiązującymi przepisami.
 
9. Reklamacje i zgłoszenia naruszeń
a). Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu funkcjonowania konkursu lub stwierdzonych naruszeń Regulaminu winny być zgłaszane Usługodawcy za pomocą poczty elektronicznej na adres: redakcja ( @ ) lodzianin.pl i/lub za pomocą wiadomości prywatnej na portalu Facebook pod adresem www.facebook.com/lodzianinpl/ i/lub pisemnie na adres siedziby Organizatora.
b). Reklamacja lub zgłoszenie o stwierdzonych naruszeniach powinny zawierać imię, nazwisko i dokładny adres uczestnika konkursu jak również opis reklamowanego zdarzenia.
c). Reklamacje i zgłoszenia będą niezwłocznie rozpatrywane nie później jednak niż w ciągu 14 dni od dnia ich otrzymania przez Organizatora.
d). Użytkownik zostaje powiadomiony o decyzji Organizatora drogą elektroniczną na adres znajdujący się w profilu Użytkownika na Facebooku lub pisemnie na wskazany adres do korespondencji.
 
10. Postanowienia końcowe

Regulamin wchodzi w życie z dniem 22.04.2015 r.
W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.
 

Imprezy w Łodzi

<
Styczeń 2023
>
Pn Wt Śr Cz Pt So Nd

Polecane wydarzenia w Łodzi

17. Letnia Akademia Jazzu w Wytwórni

Kiedy: 2024-07-04 - 2024-08-29

Audioriver 2024 w Łodzi

Kiedy: 2024-07-12 - 2024-07-14

PODWÓRECZKO już 24 sierpnia!

Kiedy: 2024-08-24

Łódź Design Festival 2024

Kiedy: 2024-05-21 - 2024-05-26

Łodzianin:: łódzkie konkursy

Wygraj bilety do Kina Charlie!
Kiedy: 2023-08-01 00:00:00 - 2024-08-01 23:55:00

Obserwuj nas
Współpraca